فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

حمیدرضا لطفعلی شمیرانی
حمیدرضا لطفعلی شمیرانی

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^