زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

حمیدرضا لطفعلی شمیرانی
حمیدرضا لطفعلی شمیرانی

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^